Cysur Bach

Mae’r gwaith hwn yn archwilio rhai o’r emosiynau a’r profiadau sy’n gysylltiedig â Covid Hir. Mae’n fynegiant o’r gadawiad a’r dadleoli a brofir gan gynifer, ac yn ymgais i gyfleu hyn trwy ystumiau a marciau tra’n dal i gadw ymdeimlad cynnil o obaith. Dehongliad un artist o’r pwnc ydyw ac nid yw’n gynrychioliad cyffredinol o’r cyflwr cymhleth a gwanychol hwn.

Crëwyd gan Daniel Freaker, yn dilyn sgyrsiau ag aelodau o Long Covid SOS, Long Covid Support, Long Covid Kids a Long Covid Nurses and Midwives.

Mae'r ddelwedd o ffigur â thraed noeth a gwallt hir, yn eistedd ar y llawr yn edrych i lawr. Mae ymdeimlad o dristwch ac ynyswch. Mae'r ffigur yn eistedd o flaen soffa goch, sy'n ymddangos yn hen ac wedi'i adael. Gellir gweld ffwng ar y ffigur yn ogystal â'r soffa. Wrth ochr y soffa, mae cadair freichiau, ac ar y gadair freichiau mae amlinelliad ail ffigur yn weladwy, yn gorwedd yn belen ac o bosibl yn cysgu. Mae'r lliwiau yn llachar yn ogystal â thawel - cochion, orennau, pinciau, gwyrddion, gleision, porfforau a browniau. Mae'r awyr ar y brig eithaf yn lliw fioled ac mae'r ddaear yn wyrdd a du o dan chwyn pinc a phorffor clymog.

Mae’r gwaith yn archwilio rhai o’r emosiynau a’r profiadau sy’n gysylltiedig â Covid Hir. Mae'n fynegiant o'r gadawiad a dadleoliad a brofwyd gan gynifer, ac yn ymdrech i gyfathrebu hyn trwy ystumiau a marciau tra'n parhau i gadw ymdeimlad cynnil o obaith. Dehongliad un artist o’r pwnc ydyw ac nid yw’n gynrychioliad cyffredinol o'r cyflwr cymhleth a gwanychol hwn.

O dan y teitl "Cysur Bach", cafodd ei greu gan yr arlunydd Daniel Freaker, yn dilyn sgyrsiau ag aelodau o Long Covid SOS, Long Covid Support, Long Covid Kids a Long Covid Nurses and Midwives.

Darganfyddwch y manylion

Cliciwch ar fân-lun o'r tapestri i ddatgelu rhagor o fanylion.

Zoomed section of the Little Comfort tapestry panel which highlights a red sofa
Zoomed section of the Little Comfort tapestry panel which highlights a girl with bare feet and long hair, sitting on the ground
Zoomed section of the Little Comfort tapestry panel which highlights a sleeping figured curled up in an armchair

Y soffa wedi'i gadael

"Un o'r pethau y gwnes i wir sylwi arno yn ystod y cyfyngiadau symud oedd yr holl ddodrefn segur a adawyd y tu allan. A phan welsoch chi fe welsoch chi fod ganddo stori, hanes a dyfodol, ond dydych chi ddim yn siŵr beth oedden nhw. Ac felly roedd cynnwys y rhai yn y paentiad yn teimlo'n eithaf addas o ran yr ymdeimlad o gefnu a ddisgrifiwyd gan y grŵp - ochr yn ochr â'r holl emosiynau cymhleth eraill sy'n gysylltiedig â Covid Hir."

Y ferch droednoeth

"Mae ffigwr unigol yn eistedd ar y llawr, ac roeddwn i am gyfleu'r ymdeimlad hwnnw eu bod nhw wedi cael eu gadael yno, wedi'u taflu, cymaint â'r dodrefn. A dyna lle mae'r lliwiau a'r marciau a'r tyfiannau a'r pydredd yn dod i mewn. Y ffigwr troednoeth - sy'n rhywbeth roedd y grŵp yn teimlo'n gryf iawn yn ei gylch."

Y ffigwr sy'n cysgu

"Ychwanegwyd yr ail ffigwr ar y gadair freichiau yn y cefn yn dilyn adborth gan y grŵp. Tra bod y ffigwr ar lawr gwlad yn cynrychioli tristwch ac ymdeimlad o esgeulustod, mae'r ail ffigwr hwn yn adlewyrchu blinder (llythrennol a throsiadol), a bron yn anweledig."

Beth mae'r panel hwn yn ei gynrychioli i ni

Mae'r gwaith celf hwn yn cynrychioli dehongliad Daniel o Covid Hir; wedi'i baentio o eiriau llafar, teimladau, a'r emosiynau a oedd yn rhedeg trwy ei wythiennau wrth iddo fynd â brwsh i gynfas. Mae'n bwerus, ond i'r rhai sydd â phrofiad byw, meddwl am yr hyn nad yw wedi'i baentio sy'n gwneud hwn yn destun siarad. Mae'n anwylyd wrth eich ochr mewn dagrau, y plentyn yn cusanu eich brest am i Dadi fod yn iawn, yr ysgyfaint yn troi'n fagiau tywod gwlyb yn sgrechian yn fewnol i chwyddo; y corff trwm dideimlad eto mewn cymaint o boen. Nid yw'r paentiad ychwaith yn dangos y we o grwpiau cymorth cyfoedion a ffurfiwyd er mwyn goroesi, ond sy'n cynnig achubiaeth o'r fath, ac yr wyf mor ddiolchgar iddynt.

Garry Loftus, Long Covid SOS

I mi, mae'r gwaith celf hwn yn mynegi ymdeimlad dwys o alar a cholli hunaniaeth - wedi'i adael o fewn bydysawd cyfochrog llethol.

Sammie McFarland, Long Covid Kids

Er bod y gwaith celf yn darlunio canfyddiad yr artist o Covid Hir, mae'n ysgogi sgyrsiau pwysig ac yn rhoi llais i Covid Hir. Mae’n crynhoi’r unigrwydd a’r golled o ymdeimlad o’r hunan, a’r unigedd a deimlir gan filiynau – a’r dyfarniad a’r gadawiad a deimlwn – a adawyd i fyw bywyd fel cysgodion o’n hunain gynt.

Long Covid Nurses and Midwives (LCNMUK)

Mae’r gwaith celf fel ffenestr lle mae’r arlunydd wedi ceisio dal ein profiadau o Covid Hir – agoriad sy’n gadael i eraill edrych ar ein profiad byw, gan gadarnhau a dweud wrth y byd ein bod yn bodoli. Ond mae hefyd yn ffenestr sy'n gadael i mi edrych y tu mewn i mi fy hun; Rwy’n cydnabod dicter, trawma a dioddefaint y tair blynedd diwethaf. Rwy'n edrych drwy'r ffenestr hon ac yn adnabod rhannau ohonof yn fy nghwrcwd i lawr ar y soffa honno, yn brwydro i anadlu ac yn brifo o'r boen gyson. Mae'n rhoi gobaith i mi y bydd eraill yn stopio wrth y ffenestr honno, yn edrych y tu mewn ac yn talu sylw.

Francesca Lo Castro on behalf of Long Covid Support
Headshot image of Daniel Freaker
Headshot image of Daniel Freaker

Gwybodaeth am yr arlunydd

Daniel Freaker

Cafodd Daniel Freaker ei eni yn Llundain ac mae'n byw nawr yn Portsmouth. Mae ei waith yn cydbwyso darluniau a mynegiadaeth haniaethol ac mae'n arbrofi ag ansoddau'r cyfryngau tra'n archwilio golygfeydd naratif sy'n emosiynol ac yn angerddol. Mae'r rhain yn aml yn berthynol i agweddau o'r cyflwr a'r profiadau dynol rydym oll wedi eu cael neu'n gallu cysylltu â nhw: unigrwydd, perthnasoedd, tyfu, colled, cael ein camddeall.

Derbyniodd Daniel ei MFA o Ysgol Gelf Slade yn Llundain yn 2000. Ers astudio, mae ei waith wedi esblygu trwy arddangos a darlithio yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'n parhau i gyfrannu at y cwricwlwm celf a dylunio trwy ddatblygu cymwysterau blaengar creadigol yn weithredol.

Ewch i wefan Daniel Freaker

Cysur Bach: Creu'r gwaith celf

Mae Daniel yn siarad am y broses o weithio gyda grwpiau cymorth ac eiriolaeth Covid Hir i ddatblygu ei ddehongliad o’r emosiynau a’r profiadau sy’n gysylltiedig â Covid Hir.