Dallineb y Diamddiffyn

Mae'r gwaith hwn yn ymwneud â'r dadrymuso a cholli rhyddid a brofir gan gleifion a'u perthnasau mewn cartrefi gofal. Yn methu â gweld ei gilydd ac fel y mae unigedd yn lladd y rhai sy'n agored i niwed.

Crëwyd gan Catherine Chinatree, yn dilyn sgyrsiau ag aelodau Care Campaign for the Vulnerable.

Mae'r ddelwedd yn las-wyrdd golau a grid o linellau fertigol a llorweddol brown wedi'u tynnu'n fras. Yn y blaendir mae pen ac ysgwyddau menyw â gwallt brown tywyll. Mae ei cheg ar agor, fel pe bai'n gadael cri o dirboen ac anobaith allan. Mae ei hwyneb yn ddirdynedig. Mae ei gwallt yn troelli i fyny i'r gornel chwith uchaf lle mae'n dod yn chwyrlïad coch o gwmpas ail ffigur llai, o hen wraig. Mae hi'n eistedd ar ei phen ei hun, yn edrych i'r dde, a'i dwylo ynghroes yn ei chôl. Yn y pen draw mae'r chwyrlïad coch yn dod yn fwgwd llygaid mewn cyfeiriad at deitl y darn.

Mae'r gwaith hwn yn ymwneud â'r dadrymuso a cholli rhyddid a brofir gan gleifion a'u perthnasau mewn cartrefi gofal. Yn methu â gweld ei gilydd ac fel y mae unigedd yn lladd y rhai sy'n agored i niwed.

Cafodd ei greu gan Catherine Chinatree, yn dilyn sgyrsiau ag aelodau Care Campaign for the Vulnerable. Y teitl yw "Llygaid Wedi'u Gorfodi i Gau".

Darganfyddwch y manylion

Cliciwch ar fân-lun o'r tapestri i ddatgelu rhagor o fanylion.

Zoomed section of the Eyes Forced Shut tapestry panel which highlights the anguished face of the main figure in the centre of the artwork.
Zoomed section of the Eyes Forced Shut tapestry panel which highlights the seated figure in the top-left corner of the artwork.
Zoomed section of the Eyes Forced Shut tapestry panel which highlights the grid pattern that sits behind the two figures.

Sgrechian i mewn i'r gwagle

"Mae'r prif bwnc yn adlewyrchu'r ing a'r boen a achosir i'r perthnasau trwy'r emosiwn o sgrechian. Disgrifiodd un aelod o’r grŵp ei phrofiad byw o’r sefyllfa fel mynd allan i gae i sgrechian ar ddim byd. Siaradodd y grŵp am sut, yn amlach na pheidio, y byddai’r merched yn lleisio’u galar trwy sgrechian / crio, tra bod y perthnasau gwrywaidd yn tueddu i fod yn dawelach ac yn fwy encilgar, ond heb fod yn llai anobeithiol."

Rhyddid ac urddas

"Thema arall oedd y dicter a cholli rhyddid, a gynrychiolir gan fethu â gweld, a'r datgysylltu canlyniadol oddi wrth anwyliaid. Mae llygaid y ffigwr yn y gornel chwith uchaf, sy'n cynrychioli'r perthynas yn y cartref gofal, wedi'u cuddio i gyfleu'r ymdeimlad hwn o ddiffyg pŵer, a chael gwared ag urddas."

Y tu ôl i'r rhwystr

"Mae'r effaith grid hon mewn ymateb i'r rhwystrau trosiadol a godwyd wrth ymweld; sut na allent weld aelodau'r teulu yn iawn ac nad oeddent yn gwybod yn llawn beth oedd yn digwydd. Mae hefyd yn siarad â'r rhwystrau corfforol - siarad â pherthnasau trwy ffensys, ffenestri a gwydr wedi'i atgyfnerthu - a oedd ond yn ychwanegu at y trallod a'r diymadferthedd."

Beth mae'r panel hwn yn ei gynrychioli i ni

Cefais fy llethu gan emosiwn pan welais y darn am y tro cyntaf, ac rwy’n hyderus y bydd hyn yn cynhyrfu sgwrs. Roedd clywed profiadau pawb yn ddirdynnol, ond mewn ffordd ryfedd yn gwneud i mi deimlo’n gysylltiedig, yn llai ynysig ac yn llai unig - a gobeithio bod hyn yn wir i eraill.

Jane Freeman, Care Campaign for the Vulnerable

I mi, mae gwaith celf Catherine yn bwerus iawn, ac er na allai unrhyw waith celf fyth gyfleu dyfnder yr ing, y boen a’r dioddefaint a brofwyd, na’r tristwch, anobaith, a dicter a deimlais i a miloedd o’n hanwyliaid a’n teuluoedd, mae’n cyfleu hanfod rhai o'r emosiynau hynny. Mae wedi bod yn ddirdynnol clywed profiadau pawb, ond yn yr un modd fe wnaeth i mi deimlo ymdeimlad o undod a phenderfyniad i barhau i frwydro dros gyfiawnder. Nid yw'n ddigon i'n sgrech dawel gael ei 'gweld'; mae'n rhaid ei chlywed, a gweithredu arni.

Amanda Hunter, Care Campaign for the Vulnerable
Headshot image of Catherine Chinatree
Headshot image of Catherine Chinatree

Gwybodaeth am yr arlunydd

Catherine Chinatree

Mae Catherine Chinatree yn artist amlddisgyblaethol sy'n byw ym Margate sy'n tynnu ar ei threftadaeth Gymreig, Caribïaidd a Gwyddelig i archwilio syniad cynrychioladol o "realiti" a rennir trwy ei gwaith - â ffocws ar hunaniaeth, deuoliaeth a hylifedd diwylliannol.

Astudiodd hi yn Ngholeg Celf Wimbledon, dyfarnwyd Ysgoloriaeth deithio Celf Ferdynand Zweig iddi, a sefydlodd brosiect ymgysylltiad cydweithredol rhwng y DU a Havana, Cuba. Mae hi wedi cael ei rhoi ar restr fer Gwobr Gelf Mercury Music, Nasty Woman NYC a Gwobr Gelf Graddedigion Newydd The Griffin x Elephant.

Ewch i wefan Chinatree Catherine